بشکست اگر دل من....
به فدای چشم مستت....

سر خم می سلامت....شکند اگر سبویی

مدافع حریم انقلاب، جانباز سرافراز حبیب عبدالهی