چند نکته در راه ۸- علت نفوذ استکبار در منطقه

کلیپ چند نکته در راه ۸ درباره بیانات رهبری در زمینه علت نفوذ استکبار در منطقه در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی بیان فرمودند.


چند نکته در راه ۸ -بعثت امروز

کلیپ چند نکته در راه ۸ درباره بیانات رهبری در زمینه بعثت امروز در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی بیان فرمودند.


چند نکته در راه ۸-معیار جبهه طاغوت

کلیپ چند نکته در راه ۸ درباره بیانات رهبری در زمینه معیار جبهه طاغوت در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی بیان فرمودند.