چند نکته در راه ۷-نفوذ دشمن با میراث طاغوت

کلیپ چند نکته در راه ۷ درباره بیانات رهبری درزمینه نفوذ دشمن با میراث طاغوت در دیدار با معلمان و فرهنگیان به مناسبت هفته معلم بیان فرمودند.


چند نکته در راه ۷ -چرا دشمن پر رو می شود

کلیپ چند نکته در راه ۷درباره بیانات رهبری درزمینه چرا دشمن پر رو می شود در دیدار با معلمان و فرهنگیان به مناسبت هفته معلم بیان فرمودند.


شاخص های ممتاز در دانش آموز انقلابی

کلیپ چند نکته در راه ۷درباره بیانات رهبری درزمینه شاخص های ممتاز در دانش آموز انقلابی در دیدار با معلمان و فرهنگیان به مناسبت هفته معلم بیان فرمودند.


نقش دستگاه ها در تربیت دانش آموز

کلیپ چند نکته در راه ۷درباره بیانات رهبری درزمینه نقش دستگاه ها در تربیت دانش آموز در دیدار با معلمان و فرهنگیان به مناسبت هفته معلم بیان فرمودند.