در این ویدئو رهبری به ایجاد تفکر برجام در نخبگان و سپس در جامعه توسط دشمن و ضرر های آن و معنی برجام های بعدی را توضیح می دهند. چند نکته در راه ۳ مربوط به سخنرانی رهبری در حرم مطهر رضوی در ابتدای سال ۹۵ می باشد .